ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatvédelmi Szabályzat célja az FCA Italy S.p.A. („Vállalat”) által ezen honlapon keresztül, az alkalmazandó jogszabályok alapján gyűjtött személyes adatok kezelésének bemutatása.

 

A GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK

 

A következő személyes adatok gyűjthetők:
i. egy bizonyos szolgáltatás igénybevétele érdekében közölt személyes adatok (pl. név és kapcsolattartási adatok);
ii. böngészési adatok (pl. IP cím, hely - ország -, a honlapon belül a látogató által felkeresett oldalakon található információ, a honlapra történő belépés időpontja, az egyes oldalakon történő navigáció időtartama, kattintások nyomonkövetésének elemzése. Bár a Vállalat ezen információkat nem azzal a céllal gyűjti, hogy azokat konkrét felhasználókkal kapcsolatba hozza, a felhasználók azonosítása azonban lehetéges, közvetlenül az említett információk, vagy az összegyűjtött egyéb információ alapján;
iii. sütik (azaz rövid szövegfájlok, amelyeket a felkeresett honlapok küldenek és regisztrálnak a felhasználó számítógépén, hogy azok ugyanazokra a szájtokra visszaküldésre kerüljenek, amikor a felhasználó azokat újra felkeresi. Kérjük, a részletekért keresse fel a honlapon a Cookie Policy részt.)

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁS

 

A gyűjtött személyes adatok („Adatok”) kezelése az alábbi célok érdekében történhet:
a) egy bizonyos felhasználói igény teljesítése vagy a kért szolgáltatás teljesítése („Szolgáltatás”);
b) a Vállalat számára a Vállalat termékeinek és szolgáltatásainak minőségéhez kapcsolódó ügyfélelégedettségi felmérések (“Ügyfélelégedettség”) elvégzésének lehetővé tétele a Vállalat jogos érdeke alapján;
c) az Ön kifejezett hozzájárulásától függően, kereskedelmi közlemények, valamint a Vállalat termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések küldése vagy piackutatások elvégzése („Marketing”);
d) az Ön kifejezett hozzájárulásától függően, az Ön fogyasztói viselkedésének, fogyasztási szokásainak és hajlandóságának elemzése a Vállalat által forgalmazott termékek és szolgáltatások javítása, valamint az Ön elvárásainak történő megfelelés céljából („Profilalkotás”);
e) az Ön kifejezett hozzájárulásától függően Adatok közlése a Vállalat leányvállalataival és kapcsolódó vállalatokkal, továbbá a gépjármű, pénzügyi, biztosítási és telekommunikációs ágazatokban működő partnereivel, amelyeket azok kereskedelmi közlemények, valamint az említett vállalatok termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó hirdetések küldésére, vagy piackutatások készítésére használnak fel („Marketing tevékenységet végző harmadik felek”);
f) a felhasználói élmény javítása a Vállalat honlapjain.
Az Adatok feldolgozása történhet papíron, automatikusan vagy elektronikus eszközök segítségével, pl. postai úton vagy elektronikus üzenetben, telefonon (pl. automata telefonhívások, SMS, MMS), faxon és bármely egyéb módon (pl. weboldalak, mobil applikációk).

 

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

 

Az Adatokat természetes személyek és/vagy jogi személyek dolgozhatják fel az Európai Unió tagállamaiban vagy az EU-n kívüli országokban letelepedett Vállalat nevében eljárva, konkrét szerződéses kötelezettségek mellett. Az Adatok harmadik felek számára továbbíthatók jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, hatósági utasítások, rendeletek végrehajtása vagy a Vállalatnak az igazságügyi hatóságok előtti joggyakorlása érdekében.

 

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EGT-N KÍVÜLRE

 

Szerződéses kapcsolatai körében a Vállalat jogosult az Adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba továbbítani, azokat a Vállalat nevében eljáró személyek által kezelt adatbázisokban tárolni. Az adatbázisok kezelése és az Adatkezelés kizárólag az adatkezelés meghatározott céljából, és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben az Adatok az EGT-n kívülre kerülnek továbbításra, a Vállalat minden megfelelő szerződéses intézkedést megtesz az Adatok megfelelő védelme érdekében, ideértve többek között az Európai Unió Bizottsága által a személyes adatok EGT-n kívülre történő továbbításának szabályozására elfogadott általános szerződési feltételeken alapuló megállapodásokat.

 

LINKEK HARMADIK FELEK HONLAPJAIHOZ

 

Harmadik feleknek az App-ből hozzáférhető honlapjaiért a harmadik fél felelős. A Vállalat semmilyen felelősséget nem vállal személyes adatok harmadik felek honlapjai felé történő továbbításával kapcsolatos kérésekért és/vagy személyes adatok harmadik felek honlapjára történő továbbításáért.

 

ADATKEZELŐ ÉS ADATVÉDELMI TISZTVISELŐK CSOPORTJA

 

Az Adatkezelő az FCA Italy S.p.A., bejegyzett székhelye: Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Olaszország. Az Adatvédelmi Tisztviselő csoportjával az alábbi e-mail címen léphet kapcsolatba: dpo@fcagroup.com.

 

AZ ADATOK MEGŐRZÉSE

 

A Szolgáltatás nyújtása és az Ügyfélelégedettség érdekében feldolgozott adatokat a Vállalat az említett célok teljesítése érdekében szigorúan szükséges ideig őrzi meg. Ezeket az Adatokat a Vállalat azonban tovább is tárolhatja, amennyiben ez a Vállalat védelme érdekében, a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben esetlegesen felmerülő felelősséghez kapcsolódóan szükséges. A Marketing és Profilalkotási célból kezelt Adatokat a Vállalat az Ön hozzájárulásától számítva az Ön hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatok ezen célokra nem kerülnek a továbbiakban felhasználásra, bár azokat a Vállalat továbbra is megőrizheti, különösen akkor, ha az az adatkezeléshez kapcsolódó esetleges felelősség szempontjából a Vállalat érdekeinek védelmében szükséges, kivéve, ha ebben a tekintetben az illetékes Felügyeleti Hatóság további iránymutatással szolgál. A honlapokon a felhasználói élmény javítása érdekében történő adatkezelés tárgyát képező Adatok a Vállalati Cookie Policy-ban jelzett ideig kerülnek megőrzésre.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

Az érintettek az alábbi jogokat gyakorolhatják:
1. a hozzáférési jog jelenti azt a jogot, hogy Ön a Vállalattól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, hozzáférjen személyes adataihoz;
2. a helyesbítéshez és a törléshez való jog jelenti indokolt esetben a nem pontos és/vagy hiányos adatok helyesbítésére, továbbá az Adatok törlésére vonatkozó jogot;
3. az adatkezelés korlátozásához való jog jelenti indokolt esetben az adatkezelés felfüggesztésére vonatkozó kéréshez való jogot;
4. az adathordozhatósághoz való jog jelenti azt a jogot, hogy az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa;
5. a tiltakozási jog jelenti indokolt esetben az adatkezelés elleni tiltakozás jogát, ideértve azt az esetet, amikor az adatok marketing vagy profilalkotási célokat szolgálnak, adott esetben;
6. a panasztétel joga a felügyeleti hatóságnál az Adatok jogellenes kezelése esetén.
Az érintett a fenti jogok gyakorlása céljából írásban az alábbiakhoz forduhat: FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Olaszország vagy privacy@fcagroup.com.

 

MÓDOSÍTÁSOK

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat 05/24/2018 napján lépett hatályba. A Vállalat fenntartja a jogot az Adatvédelmi Szabályzat részleges vagy teljes módosítására vagy tartalmának frissítésére (pl. az alkalmazandó jogszabályok változása esetén). A Vállalat ezen a honlapon minden frissítést nyilvánosságra hoz.

UGC FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


Köszönjük, hogy hozzájárult, hogy az FCA Italy S.p.A. ("FCA") az Ön fotóit, videóit, bejegyzéseit és/vagy egyéb kiválasztott online tartalmát („Tartalmak“) felhasználja.
Az esetleges félreértések elkerülése érdekében megállapodásunk feltételeit a jelen dokumentumban foglaljuk össze.
A válaszadással engedélyezi az FCA részére, hogy a Tartalmakat gazdasági céllal, tetszőleges közösségi média felületen, az FCA termékek és szolgáltatások népszerűsítése céljából – függetlenül az ehhez használt médiumtól – felhasználja.
Az FCA jogosult a Tartalmat módosítani, megváltoztatni és szerkeszteni, amennyiben ezt célszerűnek vagy szükségesnek találja az ábrázolt személyek méltóságának, illetve tisztességének tiszteletben tartása mellett anélkül, hogy Ön vagy egyéb érintett harmadik személy akár most, akár a későbbiekben bármilyen alapon kártérítésre tarthatna igényt.
Ön egyetért azzal, hogy Önnek nincsen joga a kész termék vagy a Tartalom részét képező reklámszövegek ellenőrzéséhez vagy jóváhagyásához, vagy annak minősítéséhez, valamint hozzájárul ahhoz is, hogy a felhasználáshoz megadott hozzájárulását a jövőben utólag nem vonhatja vissza.
Ön elismeri és hozzájárul ahhoz, hogy azok a leányvállalatok, kapcsolt vállalkozások, ügynökök, munkatársak, képviselők, megbízottak, licenc jogosultak és minden egyéb entitás, amely az FCA megbízásából vagy az FCA hozzájárulásával jár el, jogosultak a Tartalom e dokumentum szerinti felhasználására.
Szerződési feltételek.
Az FCA tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonhoz való jogait és nem kíván olyan Tartalmat felhasználni, amely harmadik személyek jogait sérti vagy amely másokat rágalmaz, obszcén vagy mások számára fenyegető lehet.
Az által, hogy Ön az FCA részére biztosítja a jogot, hogy a Tartalmat a fenti feltételek szerint felhasználja, Ön kijelenti és szavatolja az alábbiakat:

(1) A Tartalom az Ön jogos tulajdonát képezi, az nem sért jogszabályi előírásokat, nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más jogát, nem ábrázol harmadik személyeket vagy tartalmazza harmadik személyek ábrázolását, vagy minden, a Tartalom felhasználásához a jelen feltételek szerint szükséges engedélyt és/vagy hozzájárulást közvetlenül az érintettektől beszerzett;
(2) Az Ön által rendelkezésre bocsátott Tartalom egyetlen eleme sem tekinthető harmadik személyek számára rágalmazónak, obszcénnek vagy fenyegetőnek.
(3) Ön nagykorú és jogosult a jelen feltételeket saját nevében elfogadni.
Ezen túlmenően Ön mentesíti az FCA-t, leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, ügynökeit, munkatársait, képviselőit, megbízottait, licenc jogosultjait és minden egyéb személyt, aki az FCA megbízásából vagy az FCA hozzájárulásával jár el, bármely, harmadik személyek által a Tartalom vonatkozásában és az iparjogvédelmi jogok, szellemi tulajdonjogok, továbbá más hatályos rendelkezések megsértése miatt miatt támasztott követeléstől és minden közvetlen és közvetett kártól, költségtől, díjtól és kiadástól (ideértve jogi költségeket is), amelyek az FCA oldalán felmerülhetnek.
A válaszadással Ön megerősíti, hogy Ön a fenti feltételeket elolvasta, megértette és elfogadta.
A 2016/679 számú EU-rendelet 13 és 14. cikke szerinti információk
A rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése a 2016/679 EU rendelet (GDPR) szerint történik.
1. Az adatkezelő az FCA Italy S.pA., melynek székhelye: Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Torinó
Az adatkezelő technikai, funkcionális vagy technológiai okokból további harmadik feleket (vállalatokat) vonhat be a 2016/679 EU rendelet 28. cikke szerinti adatfeldolgozóként, amelyek listáját egy, az adatkezelő és/vagy az adatvédelmi tisztviselő részére benyújtott hivatalos kérelem útján lehet igényelni.
A tulajdonos a GDPR rendelet 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akit e-mailen keresztül a dpo_cee@fcagroup.com címen lehet elérni.
2. Az adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:
- kapcsolattartási adatok (elérhetőségek)
3. Az Ön személyes adatainak kezelése a GDPR rendelet 4. cikk 2. bekezdésének megfelelően, és a jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság, valamint a GDPR 5. cikkében rögzítettek szerinti alapelveknek megfelelően történik. Az adatkezelő az Ön adatait 24 hónapig kezeli azzal, hogy Önnek jogában áll a jogszerűen megadott hozzájárulását visszavonni. Az adatkezeléshez az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges, amely az adatkezelés jogalapja.
4. Az említett személyes adatok kezelése kézi és/vagy informatikai és telekommunikációs informatikai megoldások alkalmazásával az alábbi célokból történik:
• a kezdeményezés és a jelen feltételekben meghatározott célok megvalósítása;
5. Az Ön adatainak kezelésére az Ön adatainak biztonsága és a bizalmas jelleg biztosítása mellett kerül sor, az adatok továbbítására nem kerül sor.
A 4. pontban meghatározott célokból az Ön adataihoz hozzáférés adható vagy azok átadásra kerülhetnek:
- az adatkezelő azon alkalmazottai / munkatársai részére, akik az adatkezelést végzik